فلسفه شرکت:جستجوی حقیقت از حقایق، فقط زیبایی واقعی

روحیه کارآفرینی:اتحاد، سخت کوشی، حقیقت جویی، فداکاری

هدف سازمانی:

مراقبت از سلامت انسان

توسعه فناوری پزشکی
x

xBaihuanguihai گسترده و عمیق استتاریخچه شرکت